Preskocit navigáciu

Pomoc obetiam


     Vojenská polícia Vám dáva do pozornosti národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Tento projek je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

     Obetiam trestných činov je prostredníctvom informačných kancelárii k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu Vám poskytnú právne usmernenie, podporu, základné informácie, sprostredkujú sociálne a psychologické poradenstvo. Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi. Cieľom je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach.

     Obeťou rozumieme – fyzickú osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody. Za obeť sa tiež považujú príbuzní v priamej línii, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ako aj osoba závislá od osoby, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby škodu; ak je týchto osôb viac, považuje sa za obeť každá z nich. 

     V trestnom konaní má obeť postavenie oznamovateľa trestného činu, poškodeného alebo svedka. Každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou, sa považuje za obeť, kým sa nepreukáže opak, alebo ak nejde o zjavné zneužitie postavenia obete, a to bez ohľadu na to, či bol páchateľ trestného činu zistený, trestne stíhaný alebo odsúdený.
Je dôležité vedieť na koho sa v takejto situácii obrátiť. Mapa informačných kancelárii spolu s telefonickými kontaktmi.

     Ďalej Vás chceme upozorniť na publikácie

obete_trestnych_cinov_-_mapa_ikony web

 

Názov Popis Stiahnuť
Bezpečnosť detí v online priestore [pdf] Bezpečnosť detí v online priestore Bezpečnosť detí v online priestore [pdf] (1.35 MB)
Rodiťovstvo v čase pandémie COVID-19 [pdf] rodicovstvo v čase pandémie COVID-19 Rodiťovstvo v čase pandémie COVID-19 [pdf] (2.54 MB)
Mapu informačných kancelárii [png] Mapu informačných kancelárii Mapu informačných kancelárii  [png] (3.02 MB)


Skočiť na menu


Share